Föreningens ekonomi avhandlas på respektive årsmöte.

Normalt återfinns kassörens redovisning i protokollet från årsstämman

Ekonomisk rapport kring VA-projektet

Beslutet att initiera arbete med ett gemensamt system för anslutning av våra fastigheter
till de kommunala vatten- och avloppssystemen togs i samband med årsmötet i juli 2012.
Samtidigt anslöt sig ytterligare några berörda fastighetsägare till vägföreningen, en av dessa
också till VA-projektet.

Efter kontakt med entreprenören Lars-Åke Carlsson, Almviks Entreprenad, som utfört liknande
projekt med goda referenser, sändes en projektbeskrivning ut till medlemmarna i mitten av juli.

Vid ett extra medlemsmöte den 10:e augusti beslutades att dra igång projektet.
En grundavgift på 10 000 kr per fastighet fastställdes. Det kalkylerade totalpriset per fastighet
angavs till 70 000 kr för den gemensamma delen  och omkring 80 000 kr för egen anläggning
inom tomtmark. Dvs ca 150 000 kr totalt och 200 000 kr inkl moms.
Tidplanen angav start under hösten 2012 och att anläggningarna skulle kunna tas i bruk under
våren /försommaren 2013, förutsatt rimligt vinterväder.

Information lämnades till medlemmarna i brev daterat den 28 augusti, dels om betalning av 10 kkr (10 000 kr)
i grundavgift senast den 10:e september samt resterande 65 kkr senast den 1 februari 2013.
Beräknad årskostnad justerades till ca 1 000 kr per fastighet (beroende på vattenförbrukning).

Styrelsen beslutade tidigt att i första hand diskutera en beställning enbart med Almviks Entreprenad,
med hänsyn till goda referenser och möjlighet till snabbt genomförande.
En första offert erhölls i augusti, vilken dock låg betydligt högre än vad preliminära överläggningar antytt.
Efter diskussion erhölls en offert på totalt 470 kkr, som dock byggde på preliminära antaganden och angivna ā-priser
för kompletteringar och faktiska förhållanden (ledningslängder). Slutkostnaden beräknas nu uppgå till 610 kkr.

Under hösten samlades vi hos Lantmäterimyndigheten för bildande av samfälligheter för vägen respektive
VA-systemet. Vi ansökte om myndighetstillstånd, för vattenverksamhet hos Länsstyrelsen och för anslutning av
VA-anläggning samt för strandnära arbeten hos kommunen.
Dessa myndighetsärenden medförde extrakostnader som inte ingick i kalkylen.

Våren 2013 bedömde projektadministratören att totalkostnaden något skulle överstiga summan av inbetalningar,
vilka dock då beräknades innefatta också den trettonde fastigheten. Alla fastigheter är alltså med nu.
Merkostnaden beräknades ändå uppgå till mellan 50 och 100 kkr
vilket kunde hänföras till tillkommande kostnader för tillståndsärenden samt markägarersättning.

Styrelsen föreslog  att resterande del skulle finansieras genom extradebitering på VA-räkningen de närmaste åren,
men årsstämman beslöt att 8 000 kr per fastighet istället skulle betalas direkt.
Stämman ändrade också på styrelsens tidigare förslag att den tillkommande fastigheten skulle betala en högre avgift.
Det blev istället samma investeringskostnad för samtliga fastigheter.