VA-projektet är avslutat.

Lite dokumentation kring detta finns nedan respektive under länken Ekonomi till vänster.

Observera att dokumenterandet av framskridandet nedan går i tidsordning.
Så den senaste rapporten och de senaste bilderna återfinns längst ner.
Dra i "knappen" till höger!

 
 

Hösten 2012 startade arbetet på plats för vårt gemensamma vatten- och avloppssystem.
Först syntes bara en del material utefter vägen. Senare etablerades en basplats ungefär halvvägs.

Sista veckan i oktober började man gräva, först med anslutningen uppe på Platåvägen,
intill avtagsvägen till Udden. Där finns också vår mätarbrunn.

Från kanten av Platåvägen korsas vår väg  varefter ledningarna förläggs i östra kanten.

Redan första vardagen i november kom asfaltgubbarna och lagade beläggningen i Platåvägen.

Länsstyrelsen i Kalmar har fått vår ansökan om ledningsförläggning i vattnet ut till Vedbergs Holme.
Vi hoppades få tillstånd innan året var slut, men det kom redan efter en vecka! I början av november.
Det ställs krav på att orsaka så lite grumling som möjligt,
att inte arbeta under tiden 1 april - 15 juli för att undvika störning när fåglarna häckar
samt att vara försiktig med drivmedel och inte lämna kvar schaktmassor eller annat.

I slutet av november har grävarlaget nått fram till Mörtviken
 och ledningarna i vattnet över till Holmen lades ut.

En ny ansökan om dispens för strandskyddet har lämnats in till kommunen.
Länsstyrelsen har lämnat tillstånd för förläggning i vattnet,
men kommunen måste lämna tillstånd för de delar som passerar på land nära strandlinjen.
Dessa delar berör tomtmark, så allmänhetens tillgång är redan begränsad.
Dispensansökan behövdes ändå. Nu är alla tillstånd klara!I slutet av december, sedan tövädret återkommit, frost och snö försvunnit,
är ledningarna förlagda utefter hela vägen, ner till strandkanten och över till Holmen.
Tillsnyggning av täckning, där sådan behövts, görs senare, när jorden "reder sig".
Totalt har 1 354 meter rörgrav grävts med dubbelt så mycket ledning (vatten och avlopp).
Det blev en del mer än vad som beräknades på offertstadiet (1 100 meter).
Isolering, bergsprängning och andra tillägg har blivit ungefär som tänkt.
 

Vänstra bilden visar ledningsförläggningen över Rutsberg 1:14 (Linnander) från vägens slut ner till stranden.
Här finns också avsticken till Linnander och till Ekdalen 1:1 (Fröjdh). Det senare ligger ganska precis mitt i bilden.
I strandkanten finns också extra avstängningsventiler till sjöledningarna.

Mittbilden visar locken till avstängningsventiler för fastigheterna 1:37 (Hult/Engström),
1:15 (Andersson) och 1:38 (Lagergren) med rund (vatten) respektive fyrkantig (avlopp) ram.

Den högra bilden visar en avloppsbrunn / pumpstation som installeras till varje fastighet.
Den är vänd upp och ner på lastpallen.

Från december koncentreras arbetena på de enskilda tomterna.
Några är redan klara och systemet är alltså delvis driftsatt!

 

Mars 2013: Ibland var det riktigt fint väder. Tack Bengt J för fina bilder från grävningen på tomten.


Grävmaskinen på väg ut för arbete på Holmen.
 

 

April 2013: Trots lång och kall vinter, och delvis tack vare det, har projektet framskridit väl.

Den vänstra bilden visar isen som kunde bära grävmaskinen över till holmen.
I mitten av månaden har alla enskilda fastigheter anslutits och pumpstationerna provats.

Så fort det torkar upp ska vägen iordningsställas och restjobb på de olika tomterna slutföras.

Under vintern har det också blivit klart med den fjärde tomten på Holmen.
Alla fastigheter är nu med i samfälligheten!

Under sommaren har VA-systemet färdigställts inom flertalet fastigheter,
dvs de egna arbetena. Några fastigheter har dock ännu inte installerat toalett eller vatten.

I samband med egen avläsning av summa förbrukning (i mätarbrunnen vid Platåvägen)
upptäcktes att mätaren snurrade trots att det rimligen inte borde vara någon förbrukning.
Bengt Juhlin gjorde en storstilad insats tillsammans med entreprenören och kollade alla individuella mätare. Med hjälp av andra iakttagelser kunde entreprenören sedan övertygas om att vi hade läckage. Spåren efter detta hade både setts och påtalats innan, men ansågs vara tecken på dålig dränering och vattenansamling. Nåväl, ett läckage spårades och reparerades och entreprenören tar sitt ansvar för kostnaden för ca 100 m3 utläckt vatten.

Händelsen lär oss dels att själva kontrollera huvudmätaren emellanåt, dels att medlemmarna bör stänga av sin vattenledning vid längre bortovaro. Det kan förhindra stora skador vid läckage i huset, t ex pga av frysning. Se också till att det finns lite frostskyddsvärmning åtminstone i utrymmet där mätaren finns!